Gebruiksvoorwaarden iBucketList

De dienst "iBucketList.com” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf iBucketList (handelsnaam van Ementes geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 60030410). Aan het gebruik van iBucketList zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door iBucketList.com te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door iBucketList schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1         Met iBucketList.com heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, Bucket List items toe te voegen als ‘to do’ of als ‘done’, foto’s en video’s te uploaden c.q. toe te voegen, beoordelingen en opmerkingen te plaatsen en met andere gebruikers in contact te komen.

1.2         Om iBucketList.com (volledig) te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3         U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. iBucketList mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij iBucketList heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4         Met iBucketList worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van iBucketList voor meer informatie.


Artikel 2. Gebruiksregels

2.1         Het is verboden iBucketList te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van iBucketList.

2.2         Daarnaast is het verboden bij iBucketList

•             onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

•             informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);

•             informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

•             informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

•             anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

•             de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

•             voor commerciële doeleinden in te zetten, tenzij dit gebeurt via ‘Pakketten’ voor bedrijven;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3         Indien iBucketList constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag iBucketList zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4         Indien naar het oordeel van iBucketList hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van iBucketList of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is iBucketList  gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. iBucketList is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5         iBucketList is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is iBucketList gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6         iBucketList kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart iBucketList van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.


Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1         iBucketList spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2         iBucketList onderhoudt iBucketList actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal iBucketList dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3         iBucketList mag van tijd tot tijd de functionaliteit van iBucketList aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist iBucketList zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.


Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1         De dienst iBucketList, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van iBucketList dan wel zijn in licentie genomen. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van iBucketList en/of betreffende licentiegever, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2         Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). iBucketList heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclameuitingen over de dienst.

4.3         Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan iBucketList besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4         Het is na plaatsing van (bepaalde) informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5         Indien u informatie stuurt naar iBucketList, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6         iBucketList zal geen kennis nemen van gegevens die u kenmerkt als “privégegevens” en die u opslaat en/of verspreidt via iBucketList, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of iBucketList daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal iBucketList zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

4.7         Indien iBucketList constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is iBucketList gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn, in dat geval, voor iBucketList maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van iBucketList.


Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1         Aan het gebruik van iBucketList is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt, naar keuze, per maand of per jaar, verschuldigd en wel vooraf.

5.2         Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van iBucketList c.q. Ementes of de door iBucketList aangewezen ‘Payment Service Provider’, via iDeal, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website. De betalingsopties kunnen te allen tijde worden aangepast of beperkt.

5.3         Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1         Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van iBucketList  beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2         iBucketList  is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij iBucketList meldt.

6.4         In geval van overmacht is iBucketList nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.


Artikel 7. Duur en opzegging

7.1         Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2         Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden voor afloop van een contractperiode.

7.3         iBucketList kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.


Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1         iBucketList mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.

8.2         iBucketList zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3         Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 9. Overige bepalingen

9.1         Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2         Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met iBucketList worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin iBucketList gevestigd is.

9.3         Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4         De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door iBucketList wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5         Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6         iBucketList  is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die iBucketList of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.